Prawo karne

Co zrobić, by nie trafić do zakładu karnego, kiedy sąd zarządził już wykonanie kary pozbawienia wolności?

Pisałem już na blogu o sytuacjach, w których sąd może lub musi zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w zawieszeniu. Wskazałem wówczas zarówno na przesłanki fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej uprzednio w zawieszeniu (a więc sytuacje, w których sąd może, lecz nie musi zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w zawieszeniu), jak i na sytuacje, w których ustawodawca nie pozostawił sądowi orzekającemu swobody decyzji w tym zakresie, nakładając na niego obowiązek zarządzenia wykonania kary w przypadkach wskazanych w art. 75§ 1 i 1a oraz 2a k.k. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://adwokat-podgorski.pl/zarzadzenie-wykonania-kary-pozbawienia-wolnosci-zawieszeniu/

W sytuacji gdy podjęte zostało postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, możliwe jest, poprzez podjęcie działań obronnych, doprowadzenie do sytuacji, w której do zarządzenia wykonania tej kary nie dojdzie. Im wcześniej po podjęciu przez sąd postępowania w tym przedmiocie nastąpi kontakt z profesjonalnym obrońcą, tym szanse na pozytywne zakończenie sprawy dla skazanego są większe. W sytuacji natomiast, gdy skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu popełnił przestępstwo umyślne podobne do tego, za które orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, kontakt z obrońcą, dla zwiększenia szans, powinien nastąpić jeszcze przed wydaniem wyroku przez sąd pierwszej instancji.

A co w sytuacji, gdy dojedzie już do zarządzenia wykonania kary? Czy istnieją jeszcze jakieś szanse, aby uchronić się przed odbyciem zarządzonej już przecież do wykonania kary? Otóż istnieją sytuacje, w których rzeczywiście jest to możliwe. Konieczne jest wtedy dokładne rozpoznanie sytuacji skazanego w kontekście podstaw zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku w zawieszeniu i – w zależności od tych ustaleń – ewentualne złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym w przedmiocie uchylenia postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Możliwość taką daje nam przepis art. 24 § 1 k.k.w.,  zgodnie z którym: „Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie”. W sytuacji więc, gdy sąd postanowieniem zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku w zawieszeniu, a ujawniły się nowe (nowo powstałe) lub poprzednio nieznane (a więc istniejące już podczas podejmowania przez sąd decyzji o zarządzeniu wykonania kary, lecz z różnych powodów nieznane wówczas sądowi) okoliczności i są one istotne z punktu widzenia ustawowych podstaw sądowej decyzji o  zarządzeniu wykonania kary – możliwe jest złożenie wniosku o uchylenie postanowienia i niejako powrót do sytuacji sprzed jego wydania. Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w każdym czasie” oznacza, że możliwe jest uchylenie przez sąd również postanowienia prawomocnego, pod warunkiem jednak, że ujawnią się okoliczności, o których mowa powyżej.

W praktyce wielokrotnie zdarzało mi się, z sukcesem, reprezentować klientów w postępowaniach o uchylenie prawomocnego postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które poszukują profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Dodaj komentarz