Prawo karne

Skrócenie dozoru elektronicznego

Czy możliwe jest skrócenie kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego?

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu z reszty kary pozbawienia wolności pisałem tutaj, we wpisie „Dozór elektroniczny – przesłanki, ograniczenia”.

W Kodeksie karnym nie wskazano natomiast czy możliwe jest także warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Brak takiej możliwości został tymczasem wykluczony przez orzecznictwo sądowe, co znalazło swój wyraz w treści art. 43 ln k.k.w., dodanego na mocy na mocy art. 2 pkt 7 ustawy z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428). Zgodnie z treścią wymienionego art. 43 ln § 1 k.k.w. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu.

Powyższy przepis wskazuje zatem jednoznacznie, w ślad za orzecznictwem sądowym, że możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie również z kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego. W tej sytuacji do SDE, w zakresie przesłanek stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności, odbywanej w dozorze elektronicznym, stosować należy przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, tj. przepisy art 77 – 81 k.k.

Przesłanki skrócenia dozoru elektronicznego

Zgodnie z art. 77 § 1 k.k. skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Zgodnie natomiast z art 78 § 1 k.k. skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Na podstawie natomiast § 2 skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary. Dalsza część tego przepisu zawiera regulację co do sprawcy skazanego w warunkach art. 64 § 2 k.k., który jednak nie ma możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, bowiem wykluczona ona została treścią art. 43 la k.k.w., o czym pisałem tutaj we wpisie „Dozór elektroniczny – przesłanki, ograniczenia”.

Przesłanki negatywne

Z możliwości odbywania kary w SDE wyłączono sprawców, którzy odbywają w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 43 ln § 4 k.k.w.).

Kto ma szansę na skrócenie okresu dozoru elektronicznego

Z powyższego wynika zatem, że: możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, sprawcy, który odbywa tą karę w systemie dozoru elektronicznego, w sytuacji gdy:

1. Postawa tego sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz okoliczności popełnienia przestępstwa , a także zachowanie po jego popełnieniu, lecz także w czasie odbywania kary w SDE (lub też wcześniej w zakładzie penitencjarnym) n uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego oraz będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa ponownie. Oznacza to, że musi zaistnieć wobec tego konkretnego skazanego pozytywna prognoza kryminologiczna.
2. Odbył już co najmniej połowę kary, a w przypadku skazania z zastosowaniem art. 64 § 1 – 2/3 kary.

Kancelaria Adwokacka Wojciech Podgórski przeprowadziła wiele spraw zakończonych sukcesem, o udzielenie skazanemu możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) oraz o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty tej kary.
Zapraszamy do współpracy.

Powiązane wpisy