sprawy rodzinne, rozwód w pandemii
Prawo rodzinne, Rozwody

Rozwód bez wizyty w sądzie

Czy możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez wizyty w sądzie?

Z takim pytaniem spotykam się od początku swojej praktyki zawodowej. Odpowiedź zawsze była taka sama: NIE. Oczywiście każda zasada ma też swoje wyjątki, natomiast powód, a więc strona inicjująca postępowanie w sprawie o rozwód, w każdym przypadku musiał stawić się na pierwszej rozprawie.

Epidemia koronawirusa – nowe przepisy

Rozwiązanie odmienne wprowadziła Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327).

Zgodnie z art. 15zzs¹ ww. ustawy “w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, w sprawach rozpoznawanych według przepisów k.p.c. (a to właśnie przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego regulują postępowanie w sprawach o rozwód oraz o separację), rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;”

Powyższe rozwiązanie wprowadzono jako zasadę, jednak sądy orzekające w sprawach rozwodowych bardzo często, a w mojej ocenie również zasadnie (nie jest to jednak przedmiotem niniejszej publikacji), odstępowały od zasady wprowadzonej “ustawą COVIDOWĄ”, na podstawie jej przepisów.

Posiedzenie zdalne lub niejawne

Odstąpienie od przeprowadzenia rozprawy bądź posiedzenia jawnego w formie posiedzenia zdalnego może nastąpić w przypadku “gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;” Jak już wskazywałem powyżej, z powyższej regulacji niejednokrotnie korzystały sądy – z pożytkiem dla sprawy rozwodowej.

Co więcej, ww. ustawa umożliwia wyznaczenie posiedzenia niejawnego, w sytuacji, gdy przeprowadzenie posiedzenia zdalnego jest niemożliwe, a przeprowadzenie rozprawy bądź posiedzenia jawnego nie jest konieczne w konkretnej sprawie i jej stanie faktycznym – pod warunkiem, że żadna ze stron (powód/pozwany) nie sprzeciwi się rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

Co do zasady zatem, w okresie (w skrócie mówiąc) pandemii COVID-19, oraz w przeciągu roku od jej zakończenia, możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez obecności w sądzie, dokładniej rzecz biorąc – bez fizycznej obecności w budynku sądu. W sprawach natomiast nieskomplikowanych, w szczególności, gdy strony uzgodniły ze sobą wszelkie warunki rozwodu oraz ich stanowiska są zgodne, możliwe jest nawet uzyskanie rozwodu na posiedzeniu niejawnym – a więc zarówno bez obecności fizycznej w budynku sądu, jak też nawet bez zdalnego (online) udziału w rozprawie. W tym ostatnim jednak przypadku koniecznym jest przeprowadzenie przez sąd dowodu z pisemnego przesłuchania stron.

Stan zagrożenia epidemiologicznego został odwołany z dniem 1 lipca 2023r. Stosowanie powyższych rozwiązań możliwe jest zatem jedynie do dnia 30 czerwca 2024r.

Powiązane wpisy