posiadanie narkotyków niewielka ilość
Prawo karne

Niewielka ilość narkotyków – umorzenie postępowania

W jednym z wcześniejszych artykułów pisałem o posiadaniu narkotyków i ewentualnej karze za to posiadanie oraz jej wysokości (czytaj tutaj). Ze względu na dużą ilość zatrzymań przez Policję osób posiadających niewielką ilość narkotyków (środków odurzających lub substancji psychotropowych), kwestii tej postanowiłem poświęcić nieco więcej uwagi.

Mając na względzie bardzo częste przypadki realizowania znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także często nieznaczną społeczną szkodliwość tych czynów oraz brak celowości w karania we wszystkich przypadkach posiadania substancji niedozwolonych, ustawodawca w 2001 r. do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził art. 62a, zezwalający na umorzenie postępowania również przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia.

Aby to było jednak możliwe, muszą być spełnione następujące okoliczności:

1) przedmiotem posiadania jest nieznaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych;

2) środki te lub substancje przeznaczone są na własny użytek sprawcy;

3) orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

W przepisie art. 62a ww. ustawy pojawia się budzące wątpliwości interpretacyjne określenie „nieznaczna ilość”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 października 2000 r. „jest to ilość niewielka, odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb”. Dodatkowo, z okoliczności sprawy powinno jednoznacznie wynikać, że owa ilość narkotyków jest przeznaczona do skonsumowania przez ich posiadacza (na własny użytek).

Warto jednak pamiętać, że aby możliwe było podjęcie decyzji o umorzeniu, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek, a zatem samo posiadanie nieznacznej ilości narkotyków nie jest wystarczające dla zastosowania umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa.

Istotnym czynnikiem dla zastosowania art. 62a, a więc umorzenia postępowania jeszcze przed wszczęciem śledztwa czy dochodzenia, będzie także dotychczasowa niekaralność sprawcy, opinia na jego temat w środowisku czy miejsce ujawnienia narkotyków lub dopalaczy (jeśli będzie to np. szkoła albo impreza masowa, wówczas stopień społecznej szkodliwości czynu będzie z pewnością oceniony jako wyższy niż znikomy, a więc i umorzenie postępowania nie będzie możliwe).

W przypadku gdy postępowanie (dochodzenie/ śledztwo) zostanie już wszczęte, najkorzystniejsze dla podejrzanego będzie przekonanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, że zachodzą wszystkie przesłanki do umorzenia postępowania na tym etapie. Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a może nastąpić bowiem również w trakcie toczącego się postępowania przygotowawczego (niekoniecznie przed jego wszczęciem). Decyzja ta zależeć będzie od oceny prokuratora, który podejmie ją na podstawie zgromadzonych dowodów oraz przedłożonych i odpowiednio przedstawionych argumentów. W takiej zaś sytuacji zasadnym może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata, mającego doświadczenie w sprawach karnych.

Komentarz do wpisu “Niewielka ilość narkotyków – umorzenie postępowania

Dodaj komentarz