jazda pod wpływem
Prawo karne

Jazda pod wpływem alkoholu – wymiar kary

Bardzo często z usług mojej kancelarii korzystają osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu lub spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. Sytuacje te normują przepisy art. 178 i 178a Kodeksu karnego.

Pierwszy z wymienionych przepisów określa karalność za spowodowanie katastrofy lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej, a także spowodowanie wypadku komunikacyjnego (w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym), odsyłając w tym zakresie do przestępstw z art. 173, 174 i 177 kk, drugi określa odrębny typ czynu zabronionego: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na przestępstwie z art. 178a kk (jazda pod wpływem), jest to bowiem najczęstsze przestępstwo komunikacyjne. W kolejnym omówiona zostanie kwestia odpowiedzialności za spowodowane wypadku w komunikacji pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Zgodnie ze wspomnianym art. 178a, ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, jeżeli sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Powyższe wymiary zagrożenia ustawowego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, umożliwiają nawet warunkowe umorzenie postępowania w sprawie, o czym w kolejnym artykule.

Przestępstwo określane potocznie jako „jazda pod wpływem” można popełnić tylko umyślnie. Jeśli czyn zabroniony został popełniony nieumyślnie, sprawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z przepisu 178a kk. Nie ma natomiast znaczenia, czy sprawca jeszcze przed wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zamierzał prowadzić pojazd, czy zamiar taki powstał u niego dopiero po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, np. w wyniku potrzeby nagłego wyjazdu.

Warto także wiedzieć, że nie można przypisać sprawcy popełnienia tego przestępstwa w sytuacji, gdy miał on podstawy sądzić, że spożyty przez niego alkohol – ze względu na znaczny upływ czasu od jego wprowadzenia do organizmu – uległ spaleniu, a nie nastąpiło to z powodu zbyt powolnego metabolizmu, o którym sprawca nie wiedział. Ustawa nie przewiduje bowiem odpowiedzialności za nieumyślne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak już wyżej zostało powiedziane.

Jak należy rozumieć użyte przez ustawodawcę pojęcie pojazdu? Jest to urządzenie przystosowane do poruszania się na lądzie, w wodzie lub w powietrzu. Są to nie tylko urządzenia przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy, ale również do innych celów, np. budowlanych czy rolnych. Dodatkowo pojazdy można podzielić na mechaniczne, czyli wprawiane w ruch za pomocą silnika, i niemechaniczne, tj. deskorolka czy rower.

Kolejnym istotnym elementem jest miejsce prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym prowadząc pojazd po drodze publicznej, jesteśmy uczestnikami ruchu lądowego. Wątpliwości budzi natomiast sytuacja, kiedy nie korzystamy z drogi publicznej, ale poruszamy się np. po terenie budowy. Sąd Najwyższy uznał, że ruch lądowy obejmuje także tereny budowlane czy przemysłowe, lotniska itp., a więc wszystkie tereny, w obrębie których odbywa się ruch pojazdów ogólny lub lokalny, np. parkingi przed marketami.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz