jazda pod wpływem
Prawo karne

Jazda pod wpływem alkoholu – wymiar kary

Bardzo często z usług mojej kancelarii korzystają osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu lub spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. Sytuacje te normują przepisy art. 178 i 178a Kodeksu karnego.

Pierwszy z wymienionych przepisów określa karalność za spowodowanie katastrofy lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej, a także spowodowanie wypadku komunikacyjnego (w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym), odsyłając w tym zakresie do przestępstw z art. 173, 174 i 177 kk, drugi określa odrębny typ czynu zabronionego: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na przestępstwie z art. 178a kk (jazda pod wpływem), jest to bowiem najczęstsze przestępstwo komunikacyjne. W kolejnym omówiona zostanie kwestia odpowiedzialności za spowodowane wypadku w komunikacji pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Zgodnie ze wspomnianym art. 178a, ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, jeżeli sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Powyższe wymiary zagrożenia ustawowego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, umożliwiają nawet warunkowe umorzenie postępowania w sprawie, o czym w kolejnym artykule.

Przestępstwo określane potocznie jako „jazda pod wpływem” można popełnić tylko umyślnie. Jeśli czyn zabroniony został popełniony nieumyślnie, sprawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z przepisu 178a kk. Nie ma natomiast znaczenia, czy sprawca jeszcze przed wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zamierzał prowadzić pojazd, czy zamiar taki powstał u niego dopiero po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, np. w wyniku potrzeby nagłego wyjazdu.

Warto także wiedzieć, że nie można przypisać sprawcy popełnienia tego przestępstwa w sytuacji, gdy miał on podstawy sądzić, że spożyty przez niego alkohol – ze względu na znaczny upływ czasu od jego wprowadzenia do organizmu – uległ spaleniu, a nie nastąpiło to z powodu zbyt powolnego metabolizmu, o którym sprawca nie wiedział. Ustawa nie przewiduje bowiem odpowiedzialności za nieumyślne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak już wyżej zostało powiedziane.

Jak należy rozumieć użyte przez ustawodawcę pojęcie pojazdu? Jest to urządzenie przystosowane do poruszania się na lądzie, w wodzie lub w powietrzu. Są to nie tylko urządzenia przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy, ale również do innych celów, np. budowlanych czy rolnych. Dodatkowo pojazdy można podzielić na mechaniczne, czyli wprawiane w ruch za pomocą silnika, i niemechaniczne, tj. deskorolka czy rower.

Kolejnym istotnym elementem jest miejsce prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym prowadząc pojazd po drodze publicznej, jesteśmy uczestnikami ruchu lądowego. Wątpliwości budzi natomiast sytuacja, kiedy nie korzystamy z drogi publicznej, ale poruszamy się np. po terenie budowy. Sąd Najwyższy uznał, że ruch lądowy obejmuje także tereny budowlane czy przemysłowe, lotniska itp., a więc wszystkie tereny, w obrębie których odbywa się ruch pojazdów ogólny lub lokalny, np. parkingi przed marketami.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *