handel narkotykami dopalaczami
Prawo karne

Handel narkotykami i/lub dopalaczami

Wprowadzenie narkotyków do obrotu oraz uczestnictwo w obrocie nimi, czyli popularnie mówiąc handel narkotykami i/lub dopalaczami, to przestępstwo określone przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r., zagrożone karą grzywny i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Handel narkotykami – definicja

Jak ustawodawca rozumie handel narkotykami? Jest to wprowadzenie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, polegające na udostępnieniu ich odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim. Istotne jest w tym wypadku ustalenie, że osoba, której środki są udostępniane, nie jest konsumentem. Jeśli bowiem substancje takie udostępniane są ich konsumentowi, mamy do czynienia nie z przestępstwem handlu, lecz udzielania, określonym w art. 58 lub 59 wspomnianej ustawy. Należy więc każdorazowo ustalić, czy osoba, która nabyła narkotyki i/lub dopalacze od sprawcy, przeznaczyła je do dalszej odsprzedaży.

Przestępstwo handlu narkotykami i/lub dopalaczami nie musi polegać wyłącznie na sprzedaży tych środków. Składa się na nie również magazynowanie tego rodzaju substancji czy udostępnianie lokalu, w którym ma dojść do wprowadzenia środków do obrotu. Przestępstwem będzie więc zachowanie każdego, kto odgrywa pewną – nawet niewielką – rolę w procesie wprowadzenia do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przy czym chodzi tu o hurtowe uzyskiwanie narkotyków i hurtowe przekazywanie ich kolejnym osobom.

Do wystąpienia omawianego przestępstwa niezbędne jest, aby sprawca przewidywał możliwość, że przekazywane środki lub substancje znajdą się w obrocie i godził się na to. Nie ma natomiast znaczenia, czy przekazał je odbiorcy odpłatnie czy nieodpłatnie.

Jeśli chodzi o sytuację, w której jeden z członków rodziny handluje narkotykami i/lub dopalaczami bez wiedzy pozostałych, Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2011 r. (III KK 193/11) wskazał, że: „fakt wspólnego zamieszkiwania z członkiem rodziny zajmującym się obrotem narkotykami i orientowania się, że brat uczestniczy w obrocie narkotykami, nie oznacza jeszcze współuczestnictwa w popełnieniu tego przestępstwa”.

Handel narkotykami i/lub dopalaczami – kary

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii także w przypadku przestępstwa handlu narkotykami i/lub dopalaczami określa wypadek mniejszej wagi. Za popełnienie tego typu występku grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest „znaczna”, „nieznaczna” czy „zwykła” są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. narkotyki twarde i miękkie) i przeznaczenie (w celach handlowych, na potrzeby własne). Typ kwalifikowany omawianego przestępstwa nie stanowi zbrodni, lecz występek zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat i obligatoryjną grzywną. Jedynym kryterium kwalifikującym (podwyższającym karalność) jest w tym przepisie „znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej”.

Warto przy okazji przypomnieć, że osoba, która konsumuje środki odurzające lub substancje psychotropowe albo udziela ich innym osobom, nie może być skazana za uprzednie ich posiadanie. W polskim prawie karnym nie jest także karalne samo spożywanie narkotyków i/lub dopalaczy. O czynach, które penalizuje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, pisałem m.in. tutaj.

Jeżeli Ty albo ktoś z Twoich bliskich bądź przyjaciół został oskarżony o handel narkotykami, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. Mam kilkuletnie doświadczenie w postępowaniach o tzw. przestępstwa narkotykowe, na które to doświadczenie składają się także liczne kontakty z prokuraturą, policją i sądami powszechnymi. Udzielam profesjonalnych porad w tym zakresie i wspólnie z klientem opracowuję najskuteczniejszą strategię obrony.

Dodaj komentarz