Parents having a talk with teenage boy

Plan wychowawczy, czyli porozumienie rodziców o sprawowaniu opieki nad dzieckiem

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Jak powinno wyglądać takie porozumienie, czyli tzw. plan wychowawczy? Co koniecznie powinniśmy w nim zawrzeć, aby zostało przez sąd uwzględnione? Na początku należy […]

handel narkotykami dopalaczami

Handel narkotykami i/lub dopalaczami

Wprowadzenie narkotyków do obrotu oraz uczestnictwo w obrocie nimi, czyli popularnie mówiąc handel narkotykami i/lub dopalaczami, to przestępstwo określone przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r., zagrożone karą grzywny i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Handel narkotykami – definicja Jak ustawodawca rozumie handel narkotykami? Jest to wprowadzenie do […]

Closeup of a Glass Prescription brown bottle with pills

Przemyt narkotyków i dopalaczy

Przemyt narkotyków i dopalaczy jest zabroniony przez art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. pod groźbą kary grzywny i pozbawienia wolności do lat 5. Podstawowym dobrem chronionym w tym wypadku przez ustawodawcę jest monopol przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na legalny przywóz, wywóz lub przewóz środków odurzających, substancji psychotropowych czy słomy makowej. Przepisy […]

Rozwód z osobą mieszkającą poza granicami Polski

Rozwód z osobą mieszkającą poza granicami Polski – jak przeprowadzić?

W ostatnich latach często mamy do czynienia z sytuacją, że jedno z małżonków wyjeżdża do pracy za granicą i decyduje się już nie wracać do Polski. Jak w takim przypadku przeprowadzić rozwód np. z osobą mieszkającą na stałe w Wielkiej Brytanii, Irlandii albo w Niemczech? Na szczęście polskie prawo przewiduje taką możliwość. Rozwód z osobą […]

alimenty na dziecko wysokość zasady

Alimenty na dziecko – komu przysługują, w jakiej wysokości, do kiedy należy je płacić?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków jest obowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Alimenty na dziecko zależą od kosztów utrzymania dziecka, jego potrzeb, kosztów ponoszonych przez rodzica, który pozostaje z dzieckiem. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym […]

Teenage Girl Buying Drugs On The Street From Dealer

Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (produkcja narkotyków/dopalaczy) – definicja, kary

Produkcja i obrót (handel) środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, czyli narkotykami lub dopalaczami, jest zabroniona przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r., która definiuje te pojęcia i określa wymiar kary za tego rodzaju przestępstwa. Art. 4 wyżej wspomnianej ustawy definiuje substancję psychotropową jako „każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy […]

kajdanki czas popełnienia przestępstwa

Jakie znaczenie ma zmiana przepisów po popełnieniu przestępstwa?

Zgodnie z wyrażoną w art. 1 § 1 Kodeksu karnego zasadą lex retro non agit (prawo nie działa wstecz), odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie czasu popełnienia przestępstwa i stanu prawnego, który w tym czasie obowiązywał. […]

rozwód z orzeczeniem winy przesłanki konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie – przesłanki i konsekwencje

Jeśli oboje małżonkowie nie wystąpią do sądu ze zgodnym żądaniem nieorzekania o winie, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednocześnie przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek umyślnego bądź nieumyślnego zachowania. Pojęcie winy rozkładu pożycia Definicji […]

rozwód para bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

W polskim prawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami rozwodów: z orzeczeniem winy i bez orzeczenia o winie. Zasadą jest rozwód z orzeczeniem o winie, jest to jednak zazwyczaj dłuższa droga, a postępowanie dowodowe jest zwykle bardziej stresujące. Druga forma – rozwód bez orzekania o winie – jest dostępna jedynie na zgodny wniosek złożony przez […]